SCI


1.შესავალი

1.1 რა არის SCI?

SCI (მაღაზიის კალათის ინტერფეისი) - არის პროგრამული ინტერფეისი, რომელიც საშუალებას აძლევს ნებისმიერ მერჩანტს ავტომატურად მიიღოს გადახდები ონლაინ რეჟიმში.


დემონსტრირება - https://sci.interkassa.com/?test


1.2.მოცემული დოკუმენტის აღწერა

ამ დოკუმენტში მოცემულია დეტალური ინფორმაცია საგადახდო გამტარის SCI- თან ურთიერთქმედების პროტოკოლის შესახებ. ასევე თქვენ იპოვით ტიპიურ გადაწყვეტილებებს, განხორციელების მაგალითებს და ყველა საჭირო ინფორმაციას თქვენი ვებ გვერდის გამტართან ინტეგრაციისთვის. 


1.3. სამიზნე აუდიტორია

ეს დოკუმენტი განკუთვნილია კომპანიაში მომუავეტექნიკური სპეციალისტების, ვებ სპეციალისტებისა და დეველოპერებისთვის, რომელთაც სურს მიიღონ და დაამუშაონ გადახდების მონაცემები ინტერნეტ სივრცეში. ამ პროტოკოლის გამოყენებისთვის, აუცილებელია კარგად  ერკვეუდნენ  ვებ-ტექნოლოგიებში. პროტოკოლი უზრუნველყოფს სხვადასხვა სტანდარტული კავშირის გადაწყვეტილებებს. 


1.4.ტერმინოლოგია

SCI (მაღაზიის კალათის ინტერფეისი) არის პროგრამული ინტერფეისი, რომელიც საშუალებას აძლევს ნებისმიერ მერჩანტს, ავტომატურად ონლაინ რეჟიმში მიიღოს გადახდები ონლაინში.
მერჩანტი - ანგარიშის მფლობელი, რომელიც თანხას იღებს საკუთარ ანგარიშზე SCI- ს მეშვეობით, ასევე როგორც წესი, ის სტავაზობს მომხმარებლებსპროდუქციას ან მომსახურებას.
კლიენტი - მყიდველი, რომელიც იძენს პროდუქტებს ან მომსახურებას მერჩანდისგან. მყიდველი გადამისამართდბა SCI-ზე გადახდის განსახორციელებლადს.
გადახდა - სავაჭრო ანგარიშზე გადასახდელების მიღების მომენტი.


1.5.აბრევიატურები

იკ - ინტერკასა
SCI - მაღაზიის კალათის ინტერფეისი
CO - შემოწმება - მერჩანტის ვებ გვერდზე გადახდის მიღების პუნქტი
XSS - ვებ გვერდის სკრიპტი
EDS - ელექტრონული ციფრული ხელმოწერა
URL - რესურსის ერთიანი, უნიფიცირებული მისამართი
WWW - ქსელი


2.აღწერა

2.1.ძირითადი ინფორმაცია


SCI არის პროგრამირული ინტერფეისი ინტერნეტ სივრცის მეშვეობით გადახდების მისაღებად. გადახდების მიღების გამტარის ძირითადი არსი ერთ წერტილამდე დარის: გადახდის წარმოების მიზნით, მომხმარებლის სისტემაში შესვლა და გადაიხდის შემდეგ , ისევ ვებ გვერდზე დაბრუნება . იგი საშუალებას იძლევა, საგადახდო მეთოდის მიუხედავად, ერთდროულად მოახდინოს მომხმარებელთან ურთიერთქმედება და საგადახდო დავალების დამუშავება.აღნიშნულ ინტერფეისს, ყველა სხვა ინტერფეისის მსგავსად, აქვს საკუთარი ურთიერთქმედების პროტოკოლი, მისი ფუნქციონირება, რიგი მოთხოვნები და შეზღუდვები. ინტეგრაციის ხარისხიდან გამომდინარე, პროტოკოლი საშუალებას იძლევა სხვადასხვა სქემების რეალიზირებისა თქვენსა და თქვენს კლიენტს შორის.


2.2.ჩართვა

ის რაც საჭიროა ონლაინ გადახდების მისაღებად, არის:

        1.დარეგისტრირდით ინტერკას სისტემაში.
        2.შექმენით ახალი (ან არსებული არსებული) ბიზნეს ანგარიში.
        3.ახალი ნაღდი ანგარიშის შექმნა და მისი კონფიგურაცია (ქვემოთ მოყვანილი პარამეტრები).
        4.კლიენტის გადამისამართება გადახდაზე, HTML საგადახდო მოთხოვნის ფორმის საშუალებით.


2.3.ურთიერთქმედება

ინტეგრაციის თვალსაზრისით ინტეგრაციის, SCI არის ვებ-გვერდზე (https://sci.interkassa.com/), რომელიც იღებს HTTP მოთხოვნას GET ან POST პარამეტრებით და ქმედების ტიპიდან (ik_act) და ინტერფეისიდან გამომდინარე (ik_int: web / json) პასუხობს შეესაბამისი ქმედებით. იქიდან გამომდინარე, რომ სერვისი უზრუნველყოფს მოქნილი ინტეგრაციის შესაძლებლობას, ქვემოთ გთავაზობთ სხვადასხვა ამოცანების გადაწყვეტებს და მათი აღსრულების სირთულეებს. თქვენი ბიზნესის ტიპიდან გამომდინარე, SCI შეიძლება გამოყენებულ იქნას სხვადასხვა გზით: თუ თქვენ არ გაქვთ თქვენი საკუთარი ვებ გვერდი ან თქვენს ვებ გვერდზე ყიდით პროდუქციის ან მომსახურების მცირე მოცულობის და ბრძანებებს ამუსავებთ მანუალურ რეჟიმში, მაშინ საკმარისია გადაამისამართოთ მომხმარებელი გადაიხადის გვერდზე HTML ფორმების გამოყენებით, რომელიც შეიძლება განთავსდეს როგორც ელ.ფოსტაში, ასევე თქვენს ვებ-გვერდზე. გადახდის განხორციელების შმდეგ კი თქვენ მიიღებთ თქვენს პირად ანგარიშზე. ასევე, შეგიძლიათ მიიღოთ ელექტრონული ფოსტა ან SMS შეტყობინება, როდესაც თანხა ჩაირიცხება.

თუ თქვენ წარმოადგენთ საქონელს ან მომსახურების, გაქვთ საკუთარი ბილინგი და გინდათ ავტომატურად დამუშაოთ მიღებული გადასახადები, მაშინ თქვენ უნდა განახორციელოთ გატარებული გადახდების შესახებ შეტყობინების გადამამუშავებელი ლოგიკა SCI-დან. ეს ავტომატურად გადაიცემა თქვენს გვერდზე თანხის ჩარიცხვისას, გადახდის მეთოდის მიუხედავად იქნება ეს Visa, Mastercard თუ საბანკო გადარიცხვა, თვითმომსახურების ტერმინალი და ა.შ. თუ გსურთ განახორციელოთ სხვადასხვა საგადახდო საშუალების და მომხმარებლის გადამისამართება პირდაპირ გადახდის გამტარზე, SCI ვებ ინტერფეისის გვერდის ავლით. ეს ასევე მიიღწევა JSON ინტერფეისის პროტოკოლის მხარდაჭერით, რომელიც საშუალებას მისცემს თქვენს ვებ გვერდს მომხმარებლისგან მალულად მიიღონ ყველა საჭირო ინფორმაცია დამუშავებისთვის.


2.4.სამუშაო სქემა

Checkout Page - ეს არის გვერდი, სადაც გადახდის მოთხოვნის HTML ფორმა (SCI ფორმა)არის ასახული.
Paysystems List  - ამ სალაროსთვის ხელმისაწვდომი საგადახდო სისტემების გვერდი, რომლის მეშვეობითაც მომხმარებელს შეუძლია გადახდა. მაგალითი:

Payway List - საგადახდო მეთოდის შერჩევის გვერდი. მაგალითი:

Create Invoice - სკრიპტი ანგარიშსწორების ანგარიშის შესაქმნელად და კლიენტის გადამისამართება საგადახდო გამტარზე(გადაიხდის ფორმა).
Payment Gateway - საგადახდო გამტარი, რომლის მეშვეობითაც მომხმარებელი იღებს გადახდას.
Payment Processing  - გადახდის შესრულების სკრიპტი საგადახდო გამტარზე. გადახდის წარმოებისას, ატყობინებს SCI სერვერს (ინტერაქციის გვერდი) შედეგების შესახებ. თავის მხრივ, SCI მერჩანტის სერვერზე არსებულ ურთიერთქმედების გვერდს ატყობინებს ინფორმაციას ანგარიშისა და შსრულებული გადახდების შესახებ (ურთიერთქმედების ფორმა).
Payment Result Page  - შესრულებული გადახდების შედეგების გვერდი, რომელითაც მომხმარებელი გადამისამართება SCI-ზე.
Result Page - SCI გვერდი, რომელზეც მომხმარებელი გადადის თანხის გადახდის შემდეგ, ელოდება საგადახდო გამტარის საშუალებით შესრულებული გადახდის SCI შედეგს, და შედეგიდან გამომდინარე გადამისამართდება წარმატებით შესრულებული გადახდის (ოპერაციის წარმატებით შესრულების გვერდი) ან პირიქით წარუმატებლად შესრულებული გადახდის გვერდზე (ოპერაციის წარუმატებლად შესრულების გვერდი), ან სულაც მოლოდინის რეზიმის გვერდზე (მოლოდინის გვერდი). მაგალითი:


2.5.საგადახდო პროცესის მაგალითი

განვიხილოთ ტიპიური საგადახდო პროცესი ონლაინ მაღაზიის მაგალითზე. დავუშვათ, რომ ამ ონლაინ მაღაზიაში კლიენტს მიეცემა შესაძლებლობა შეიძინოს ბილეთი კინოში. თანხის გადახდა ავტომატურად უნდა დამუშავდეს, ხოლო ბილეთი კლიენტს გადაეცემა გადახდის შემდეგ.

1. კლიენტი ირჩევს მისთვის მისაღებ სეანსს და ადგილებს. ანხორციელებს შეკვეთას. შექმნილ შეკვეთას ენიჭება საიდენტიფიკაციო ნომერი და გადასახდელი თანხის ოდენობა.
2. კლიენტი გადამისმართდება მერჩანტის ვებ გვერდზე არსებულ გადახდის გვერდზე (გადახდის გვერდი), სადაც გამოესახეა SCI გადახდის გამტარზე გადასასვლელი ღილაკი. ეს ღილაკი უკავშირდება HTML ფორმსა (SCI ფორმა) და მიუთითებს SCI ვებ ინტერფეისზე - https://sci.interkassa.com/. ეს HTML ფორმა შეიცავს მთელ რიგ SCI -თვის დამალულ პარამეტრს (იხილეთ პროტოკოლის), აგრეთვე გადახდის მონაცემებს (თანხა, შეკვეთის იდენტიფიკათორი და სხვა).

3. ამ ღილაკზე დაჭერით, მომხმარებელი გადამისამართებულია SCI-ს ვებ ინტერფეისზე, მისთვის ხელმისაწვდომი გადახდის სისტემებით (გადახდის მეთოდების ჩამონათვალი), რომლის მეშვეობითაც შესაძლებელია გადასახდელი თანხის გადახდა.

4. საგადახდო სისტემის შერჩევის გვერდზე (გადახდის მეთოდების ჩამონათვალი), მომხმარებელს გამოესახება განახდისთვის აუცილებელი მონაცემები,თანხის ოდენობა, აღწერა.

5. ერთ-ერთი საგადახდო სისტემის არჩევისას, მომხმარებელს ესახება მის ხელთ არსებული საგადახდო მეთოდები (გადახდის მეთოდების ჩამონათვალი). ასევე, მომხმარეელს საშუალება აქვს გაეცნოს გადახდის პირობებს და მიუთითოს მისი საკონტაქტო ინფორმაცია.

6. "გადახდა" ღილაკზე დაჭერით, სალარო აპარატში შეიქმნება ახალი ინვოისი (ინვოისის შექმნა) და კლიენტი გადამისამართება (საგადახდო ფორმა) საგადახდო გამტარზე(გადახდის გამტარი (შლუზი)).

7. საგადახდო გამტარზე -შლუზზე (საგადახდო გამტარი) მომხმარებელი ანხორციელებს გადახდას.

8. საგადასახადო გამტარით გადახდების განხორციელების შემდეგ (გადახდის დამუშავება) SCI ღებულობს შეტყობინებას შესრულებული გადახდის შდეგის შესახებ და გადაამისამართებს მას ერთიანი ფორმატით (ურთიერთქმედების ფორმა) მერჩანტის ვებ გვერდზე (ურთიერთქმედების გვერდი).

9. გადახდის შემდეგ საგადახდო გამტარი მომხმარებელს გადაამისამართებს დაბრუნების გვერდზე (შედეგის გვერდი). ამ გვერდზე SCI, არსებული მონაცემების საფუძველზე, განსაზღვრავს საგადახდო სტატუსს და მისგან გამომდინარე მომხმარებელს გადაამისამართებს მერჩანტის ვებ გვერდზე არსებულ შესაბამის შედეგების გვერდზე (წარმატებით შესრულების გვერდი, წარუმატებლად შესრულების გვერდი, მოლოდინის გვერდი).


3.პროტოკოლი

3.1. სალაროს პარამეტრები

თვისება სათაური შენიშვნა
MAIN    
Name სახელი ნაჩვენებია SCI- ზე.
Url URL ნაჩვენებია SCI- ზე.
Desc აღწერა ნაჩვენებია SCI- ზე.
Fee Rate ინტერკასსას საკომისიო SCI გამოიყენება საგადახდო თანხის გაანგარიშებისას. იხილეთ ტარიფები.
Fee Shift გადარიცხვის კომისია მყიდველს SCI გამოიყენება საგადახდო თანხის გაანგარიშებისას. იგი განსაზღვრავს თუ ინტერკასის საკომისიოს  რომელი პროცენტული წილი  გადაეცემა გამყიდველს. მაგალითად: თუ მითითებული 30% საკომისიო გამყიდველისთვის, მაშინ 70% - მყიდველს. იმ გამოთვლით, თუ ინტერკასის საკომისიო არის, მაგალითად, 3% და გადასახდელი თანხის ოდენობა 100 აშშ. დოლარია, მაშინ  საგადახდო სისტემაში გადასახდელი თანხა იქნება 102.1 აშშ დოლარი და სალაროში ჩარიცხული ფულადი სახსრები კი - 99.1 აშშ. დოლარი.
Payment No Unique გადახდის ნომრის უნიკალურობის შემოწმება  გამოიყენება SCI. ეს პარამეტრი საშუალებას იძლევა ახალი საგადახდო დავალების შექმნამდე შეამოწმდეს  მისი უნიკალურობა, მისივე ნომრის მეშვეობით. იმ შემთხვევაში, თუ მსგავსი ნომრით ინტერკასის ბილინგში სისტემაში მოიძებნება სხვა გადახდა, მაშინ მომხმარებელს გამოესახება შესაბამის შეცდომის ფანჯარა. შემოწმებისას გამოიყენება SCI პარამეტრი - "შეცდომა! მითითებული წყარო არ მოიძებნა". სტანდარტულად გამორთულია.
Payment Amount Edit გადახდილი თანხის რედაქტირება თუ ჩართულია, მომხმარებელს საშუალება ეძლევა დააკონკრეტოს თანხა SCI- ზე. სტანდარტულად გამორთულია.
Payment Amount Edit Override საგადახდო თანხის რედაქტირების უნარი მიუთითებს,  "გადასახდელი თანხის რედაქტირება" მახასიათებლის ხელახლა განსაზღვრის შეიძლებლობაზე  "ik_am_ed" პარამეტრით SCI- ზე. სტანდარტულად გამორთულია.
Payment Lifetime საგადახდო დავალების ვადა მიუთითებს ანგარიშზე საგადახდო დავალების ვადის ამოწურვას. არ გამოიყენება, თუ საგადახდო დავალების გადახდის ვადის გასვლის თარიღი დადგენილია  "ik_exp" პარამეტრით SCI- ზე.  სტანდარტულად არის "2592000".
Payment Lifetime Override საგადახდო დავალების ვადის თავიდან განსაზღვრის შესაძლებლობა. მიუთითებს, SCI-ზე "გადასახდელი თანხის ვადა" მახასიათებლის ხელახლა განსაზღვრის შესაძლებლობაზე "ik_ltm" პარამეტრით. სტანდარტულად  გამორთულია.
Show Logo ლოგოს გამოსახვა  იუთითებს,  SCI ვებ ინტერფეისზე  სალაროს ლოგოს ასახვის შესაძლებლობაზე. სტანდარტულად გამორთულია.
SECURITY    
Sign Algorithm ციფრული ხელმოწერის გენერირებისათვის საჭირო ალგორითმი. SCI გამოიყენება ციფრული ხელმოწერის შესაქმნელად. ხელმისაწვდომი ალგორითმებია: md5, sha256, rsa. სტანდარტულად არის "md5".
Sign Key ციფრული ხელმოწერის გასაღები SCI გამოიყენება ციფრული ხელმოწერის შესაქმნელად.
Sign Test Key ციფრული ხელმოწერის გასაღები ტესტირებისთვის თუ გადახდა განხორციელდა სატესტო საგადახდო სისტემით, ამ შემთხვევაში ციფრული ხელმოწერის გენერირებისთვის გამოიყენება SCI. იხილეთ ტესტირება.
Sign Co Required მოითხოვება თუ არა ციფრული ხელმოწერა სალაროდან SCI გამოიყენება სალაროდან შემომავალი პარამეტრების შემოწმებისას,იმ შმთხვევაში  თუ ოფცია გააქტიურებულია. სტანდარტულად გამორთულია. იხილეთ ციფრული ხელმოწერის ფორმირება.
INTERACTION    
Success Url საგადახდო გვერდი URL გამოყენება მომხმარებლის SCI- დან უკან სალაროს გვერდზე გადასამისამართებლად, იმ შემთხვევაში თუ გადახდა უკვე  განხორციელდა.
Success Url Override უკვე განხორციელებული გადახდისგვერდის URL- ის განსაზღვრა. მიუთითებს,  "უკვე განხორციელებული გადახდის გვერდის URL" მახასიათებლის ხელახლა განსაძრვრის საშუალებაზე "ik_suc_u" პარამეტრით SCI- ზე. სტანდარტულად ჩართულია.
Success Method საგადახდო გვერდზე მოთხოვნის მეთოდი გამოიყენება მომხმარებლის გადასამისამართებლად SCI დან უკან სალაროს გვერდზე, იმ შემთხვევაში თუ   გადახდა ითვლება დასრულებულად. სტანდარტულად POST.
Success Method Override განხორციელებული გადახდების გვერდის მოთხოვნის მეთოდის ხელახლა განსაზღვრის შესაძლებლობა. მიუთითებს,  "განხორციელებული გადახდების გვერდის მეთოდი"-ს მახასიათებლის შცვლის შსაძლებლობაზე "ik_suc_m" პარამეტრით  SCI- ზე . სტანდარტულად ჩართულია.
Fail Url შეუსრულებელი გადახდების გვერდის URL გამოიყენება მომხმარებლის გადასამისამართებლად SCIდან ისევ სალაროს გვერდზე, იმ შემთხვევაში თუ გადახდა არ არის შერულებული.
Fail Url Override შეუსრულებელი გადახდის გვერდის URL- ის განსაზღვრა მიუთითებს,  "განუხორციელებელი გადახდებისგვერდის მოთხოვნის მეთოდი"-ს მახასიათებლის შცვლის შესაძლებლლობაზე "ik_fal_u" პარამეტრით SCI- ზე. სტანდარტულად ჩართულია.
Fail Method განუხორციელებელი გადახდის გვერდის მოთხოვნის მეთოდი.  გამოიყენება მომხმარებლის გადასამისამართებლად  SCI-დან უკან სალაროს გვერდზე , იმ შმთხვევაში თუ  გადახდა არ არის შესრულებული. სტანდარტულად POST.
Fail Method Override შუსრულებელი გადახდის გვერდის მოთხოვნის მეთოდის ხელახლა განსაზღვრის საშუალება.  მიუთითებს,  "შეუსრულებელი გადახდის გვერდის მოთხოვნის მეთოდი" მახასიათებლის შეცვლის შესაძლებლობაზე "ik_fal_m" პარამეტრით SCI- ზე. სტანდარტულად ჩართულია.
Pending Url გადახდის მოლოდინის URL გვერდები გამოიყენება კლიენტის გადასამისამართებლად SCI-დან უკან სალაროს გვერდზე, თუ გადახდა ელოდება ტრანზაქციას.
Pending Url Override გადახდის მოლოდინის URL გვერდების აღდგენის უნარი მიუთითებს SCI- ზე "გადახდის მოლოდინის URL გვერდები"-ს მახასიათებლის განსაზღვრის შესაძლებლობაზე "ik_pnd_u" პარამეტრით. სტანდარტულად ჩართულია.
Pending Method გადახდის მოლოდინის გვერდის მოთხოვნის მეთოდი. გამოყენება კლიენტის გადასამისამართებლად SCI-დან უკან სალაროს გვერდზე, იმ შემთხვევაში თუ გადახდა ელოდება ტრანზაქციას. სტანდარტულად POST.
Pending Method Override გადახდის მოლოდინის გვერდის მოთხოვნის მეთოდის ხელახლა განსაზღვრის შესაძლებლობა. მიუთითებს SCI- ზე "გადახდის მოლოდინის  გვერდების მოთხოვნის უნარი"-ს მახასიათებლის თავიდან განსაზღვრის შესაძლებლობაზე "ik_pnd_m" პარამეტრით . სტანდარტულად ჩართულია.
Interaction Url ინტერაქციის გვერდის URL SCI გამოიყენება სალაროში გადახდის სატუსის შესახებ შეტყობინების  გაგზავნის შემთხვევაში. იხილეთ შტყობინება საგადახდო სტატუსის შესახებ.
Interaction Url Override ინტერაქციის გვერდის URL- ის ხელახლა განსაზღვრის შესაძლებლობა. მიუთითებს,SCI- ზე "ინტერაქციის გვერდის URL"  მახასიათებლის განსაზღვრის შესაძლებლობაზე  "ik_ia_u" პარამეტრით . სტანდარტულად გამორთულია.
Interaction Method ინტერაქციის გვერდის მოთხოვნის მეთოდი SCI გამოიყენება სალაროში გადახდის სატუსის შესახებ შეტყობინების  გაგზავნის შემთხვევაში. სტანდარტულად POST.
Interaction Method Override ინტერაქციის გვერდის მოთხოვნის მეთოდის ხელახლა განსაზღვრის უნარი. მიუთითებს, SCI- ზე  "ინტერაქციის გვერდის მოთხოვნის მეთოდი"-ს მახასიათებლის განსაზღვრის შესაძლებლობაზე "ik_ia_m" პარამეტრით. სტანდარტულად გამორთულია.
Interaction Confirm Http Code გადახდის სტატუსის შესახებ შეტყობინების წარმატებით მიღების  დამადასტურებელი Http -კოდი SCI გამოიყენება სალაროს გვერდზე გადახდის სტატუსის შესახებ შეტყობინების გაგზავნისას. იმ შრმთხვევაში თუ შეტყობინების გაგზავნისას, სალაროს სერვერის საპასუხო HTTP კოდი არ დაემთხვევა   მითითებულ ღირებულებას, მაშინ ეს შეტყობინება ჩაითვლება არ მიწოდებულად და განხორციელდება მისი ხელახალი გაგზავნა. სტანდარტულად არის "200" (OK).
Interaction Confirm Text გადახდის სტატუსის შეტყობინების წარმატებით მიღების დამადასტურებელი ტექსტი SCI გამოიყენება სალაროს გვერდზე გადახდის სტატუსის შესახებ შეტყობინების გაგზავნისას. იმ შრმთხვევაში თუ შეტყობინების გაგზავნისას, სალაროს სერვერის პასუხი არ შეიცავს მითითებულ ტექსტს, მაშინ ეს შეტყობინება ჩაითვლება არ მიწოდებულად და განხორციელდება  მისი ხელახალი გაგზავნა. სტანდარტულად გამორთულია.

 


3.2.საგადახდო მოთხოვნის ფორმა

აღნიშნული HTML ფორმა (SCI ფორმა) არ ძირეული SCI პროტოკოლში. ამ ფორმის გამოყენებით თქვენ შეგიძლიათ ვებ აპლიკაციის ნებისმიერი წერტილიდან გადაიყვანოთ კლიენტი გადახდის ფორმაზე. ამ ფორმის საშუალებით, თქვენ აწვდით კლიენტს ყველა საჭირო პარამეტრს, როგორიცაა სალაროს იდენტიფიკატორი, თანხის ოდენობა და ვალუტა, აგრეთვე თქვენი ვებ გვერდის ბმულებს, რომლებზეც გადამისამართდება მყიდველი წარმატებული ან წარუმატებელი გადახდის შემდეგ, მაგალითად:

  <form name="payment"
    method="post" action="https://sci.interkassa.com/" accept-charset="UTF-8">
    <input type="hidden" name="ik_co_id" value="51237daa8f2a2d8413000000"/>
    <input type="hidden" name="ik_pm_no" value="ID_4233"/>
    <input type="hidden" name="ik_am" value="1.44"/>
 <input type="hidden" name="ik_cur" value="uah"/>
    <input type="hidden" name="ik_desc" value="Payment Description"/>
    <input type="submit" value="Pay">
  </form>


ასევე, საგადახდო ფორმა შეიძლება შეიცავდეს დამატებით პარამეტრებს, რომლებიც გავლენას ახდენენ შესაძლო გადახდის მეთოდებზე, შეკვეთის მოქმედების პერიოდზე (ვადაზე), სავაჭრო ინტერფეისის ენაზე და ა.შ. საგადახდო ფორმაში მოცემული პარამეტრების სრული სია მოცემულია ქვემოთ:

გასაღები სახელი ფორმატი მაგალითი აღწერა
გადახდა        
ik_co_id * Checkout ID /^[\w\-]{1,36}$/D 4f269503a1da92c807000002 სალარო იდენტიფიკატორი.სავალდებულო პარამეტრი. იხ. სალაროს პარამეტრები.
ik_pm_no Payment No. /^[\w\-]{1,32}$/D 14533; ID_4233 საგადახდო ნომერი. იგი ინახება სისტემის ბილინგში. იძლევა სისტემაში გადახდის იდენტიფიცირების და ასევე თქვენს ბილინგში არსებულ შეკვეთებთან მიბმის საშუალებას. თუ სალაროს მახასიათებლებში მითითებულია მოცემული პარამეტრი, მაშინ მოწმდება გადახდის უნიკალურობა.  პირობითი პარამეტრი.
ik_cur Currency /^.{3}$/ USD; EUR; UAH საგადახდო ვალუტა. თუ სალაროზე მიბმულია ერთზე მეტი ვალუტა, მაშინ ეს პარამეტრი სავალდებულოა. იხილეთ სალაროს მახასიათებლები.
ik_am * Amount /^[\d]{1,15}([\.,][\d]{1,4})?$/ 1.43; 43 თანხის ოდენობა. აუცილებელი პარამეტრი.
ik_am_t Amount Type /invoice|payway/ invoice; payway გადასახდელი თანხის ტიპი. საშუალებას გაძლევთ განსაზღვროთ სალაროს გადასახდელი თანხის ოდენობის გაანგარიშების სტრატეგია და საგადახდო სისტემა. ამ მახასიათებელზეა დამოკიდებული გაანგარიშებული თანხის ოდენობა. თუ მითითებულია თანხის ტიპი "invoice" , მაშინ  გადასახდელი თანხის ოდენობა  საგადახდო სისტემაში გამოითვლება სალაროს საგადახდო თანხის ოდენობიდან. ხოლო იმ შემთხვევაში თუ მითითებულია თანხის ტიპი -"გადახდა" , მაშინ- პირიქით. სტანდარტულად მითითებულია "invoice".
ik_desc Description /^.{0,255}$/ Payment Description;
Cool stuff
გადახდის აღწერა. პირობითი პარამეტრი.
ik_exp Expired /^.{0,30}$/ 2011-05-01;
2011-10-01 20:50:33
გადახდის ვადის გასვლის თარიღი. ეს პარამეტრი არ ძლევს მომხმარებელს საშუალებას  გადაიხადოს თანხა გადახდის ვადის გასვლის შემდეგ. იმ შემთხვევაში თუ მან გადაიხადა, თანხა ჩაირიცხება ინტერკასის სისტემის მის პირად ანგარიშზე . ეს პარამეტრი გამოიყენება იმ შემთხვევაში, თუ გადახდა მიბმულია მოთხოვნასთან, რომელიც სწრაფად კარგავს აქტუალურობას შესაბამისი დროის გასვლის შემდეგ. მაგალითად: ონლაინ დაჯავშნა. პირობითი პარამეტრი.
ik_ltm Lifetime /^[\d]{1,10}$/ 3600; 86400 გადახდის ვადა. მიუთითებს ანგარიშზე მისი შექმნის შემდეგ გადახდის ვადის გასვლის დროს. არ გამოიყენება, თუ მითითებულია გადახდის ვადის (ik_exp) თარიღი. პირობითი პარამეტრი. სტანდარტულად, გამოიყენება სალაროს პარამეტრი " (Payment Lifetime).
გადახდა        
ik_pw_on Payway On /^[\w;,\.]{0,512}$/ webmoney; w1_merchant_usd გამოყენებადი (ჩართული) გადახდის მეთოდები. ეს პარამეტრი საშუალებას აძლევს მომხმარებელს მიუთითოს  გადახდის მეთოდები. პირობითი პარამეტრი.
ik_pw_off Payway Off /^[\w;,\.]{0,512}$/ webmoney_merchant შეზღუდული(გათიშული)  გადახდის მეთოდები. ეს პარამეტრი საშუალებას აძლევს მომხმარებელს  მიუთითოს მიუწვდომელი გადახდის მეთოდები. პირობითი პარამეტრი.
ik_pw_via Payway Via /^[\w]{0,62}$/ visa_liqpay_merchant_usd შერჩეული გადახდის მეთოდი. ეს პარამეტრი საშუალებას აძლევს მომხმარებელს მიუთითოს გადახდის კონკრეტული მეთოდი. აღნიშნული პარამეტრი მუშაობს მხოლოდ მოქმედების პარამეტრთან (ik_act) ერთად  "process" ან "payway" მდგომარეობით. პირობითი პარამეტრი.
სისტემა        
ik_sign Signature /^.{0,128}$/ oVAOevI3mWrcvrjB4j/ySg== ციფრული ხელმოწერა. იხილეთ ციფრული ხელმოწერის ფორმირება. ეს არის საჭირო პარამეტრი იმ შემთხვევაში, თუ სალაროს მახასიათებლებში მითითებულია პარამეტრი - "ხელმოწერის შემოწმება გადახდის მოთხოვნის ფორმაში" (Sign Co Required).
ik_loc Locale /^.{5}$/' ru; en; ua;   ლოკალი. იძლევა საშუალებას პირდაპირ მიუთითოს მომხმარებლისთვის განკუთვნილი ენა და რეგიონი. იგი ფორმირდება საბლონურად: [language[_territory]. სტანდარტულად  განისაზღვრება ავტომატურად.
ik_enc Encoding /^.{0,16}$/ utf-8; ISO-8859-1; cp1251 კოდირება. სტანდარტულად გამოიყენება UTF-8 კოდირება.
ინტერაქცია.        
ik_ia_u Interaction Url URL http://www.site.com
/interaction.script
ინტერაქციის გვერდის URL. პირობითი პარამეტრი.
ik_ia_m Interaction Method /get|post/i POST, GET ინტერაქციის გვერდის მოთხოვნის მეთოდი. პირობითი პარამეტრი.
ik_suc_u Success Url URL http://www.site.com
/success.script
შესრულებული გადახდის გვერდის URL. პირობითი პარამეტრი.
ik_suc_m Success Method /get|post/i POST, GET შესრულებული გადახდის გვერდის მოთხოვნის მეთოდი. პირობითი პარამეტრი.
ik_pnd_u Pending Url URL http://www.site.com
/pending.script
გადახდის შესრულების მოლოდინის გვერდის URL. პირობითი პარამეტრი.
ik_pnd_m Pending Method /get|post/i POST, GET გადახდის შესრულების მოლოდინის გვერდის მოთხოვნის მეთოდი. პირობითი პარამეტრი.
ik_fal_u Fail Url URL http://www.site.com/fail.script შეუსრულებელი გადახდის გვერდის URL. პირობითი პარამეტრი.
ik_fal_m Fail Method /get|post/i POST, GET შეუსრულებელი გადახდის გვერდის მოთხოვნის მეთოდი. პირობითი პარამეტრი.
პროტოკოლი        
ik_act Action /process
|payways
|payways_calc
|payway/
process; payways მოქმედება. ის იძლევა საშუალებას ხელახლა განისაზღვროს გადახდის პროცესის საწყისი მდგომარეობა. პირობითი პარამეტრი. process - დამუშავება, payways- გადახდის მეთოდები; payways_calc - გადახდის მეთოდების გაანგარიშება; payway - საგადახდო მიმართულება.
ik_int Interface /web|json/ web; json   ინტერფეისი. იძლევა SCI ინტერფეისის ფორმატის მითითების საშუალებას "web" ან "JSON"-ის სახით. სტანდარტულად არის "web".
ik_x_[name] X Prefix   ik_x_field1 = somedata; ik_x_baggage1 = code123; დამატებითი ველების პრეფიქსი. იძლევა საშუალებას გადასცეს დამატებითი ველები SCI-ზე, რის შემდეგაც აღნიშნული პარამეტრები ხდება ქმედითი (ირთვება) ინტერაქციის გვერდზე შესრულებული გადახდის შეტყობინების მახასიათებლებში.

შესაქმნელად შეგიძლიათ გამოიყენოთ ჩვენი საგადახდო ფორმა გენერატორი.


3.3.მომხმარებელთა დაბრუნების გვერდები

გადახდის შესრულების  შემდეგ, გამტარი (შლუზი) მომხმარებელს გადაამისამართებს დაბრუნებას გვერდზე (შედეგის გვერდზე). ამ გვერდზე, SCI, ხელთარსებულ მონაცემებზე დაყრდნობით ცდილობს განსაზღვროს გადახდის მდგომარეობა და აქედან გამომდინარე, გადაამისამართოს მომხმარებელი შესაბამისად გამყიდველის ვებ გვერდის კონკრეტული შედეგის გვერდიზე ( წარმატებული გვერდი, წარუმატებელი გვერდი მიმდინარე გვერდი)  . ასევე მომხმარებლის სალაროში დაბრუნების ფორმაში (Return ფორმა),  სალაროს მახასიათებლებისა და გადახდის პარამეტრების გათვალისწინებით SCI შეუძლია გადასცეს დამატებითი პარამეტრები. უკან დაბრუნების ფორმის მახასიათებლების სრული სია მოცემულია ქვემოთ: 

გასაღები სახელი მაგალითი აღწერა
ძირითადი      
ik_co_id Checkout ID 4f269503a1da92c807000002 სალარო იდენტიფიკატორი.იხ. სალაროს პარამეტრები.
ik_pm_no Payment No. 14533; ID_4233 საგადახდო ნომერი. იგი ინახება საბილინგო სისტემაში. ის იძლევა გადახდის იდენტიფიცირების საშუალებას სისტემაში, ასევე აკავშირებს თქვენს ბილინგში არსებულ მოთხოვნებთან. უნიკალურობა მოწმდება იმ შემთხვევაში თუ სალაროს მახასიათებლებში მითითებულია ეს პარამეტრი. 
ik_cur Currency USD; EUR; UAH გადახდის ვალუტა.
ik_am Amount 1.43; 43 თანხის ოდენობა
ik_desc Description Payment Description; Cool stuff გადახდის აღწერა.
ik_pw_via Payway Via visa_liqpay_merchant_usd შერჩეული გადახდის მეთოდი.
ik_x_[name] X Prefix ik_x_field1 = somedata; ik_x_baggage1 = code123; დამატებითი ველების პრეფიქსი.
დამატებითი      
ik_inv_crt Invoice Created 2013-03-17 17:30:33 გადახდის შექმნის დრო
ik_inv_prc Invoice Processed 2013-03-20 15:46:58 გადახდის შესრულების დრო
ik_inv_st Invoice State success; fail გადახდის მდგომარეობა. შესაძლო ღირებულებები: waitAccept - გადახდის მოლოდინი, process-დამუშავების პროცესში,  success - შესრულებულია წარმატებით, canceled- მოქმედება გაუქმებულია, fail - არ შესრულებული.
ik_ps_price Paysystem Price 25.32 საგადახდო სისტემაში გადასახდელი თანხის ოდენობა.
ik_co_rfn Checkout Refund 24.94 სალაროს ანგარიშზე ჩარიცხული თანხის ოდენობა.

ყურადღება!  გამომდინარე იქიდან, რომ მომხმარებლის უკან დაბრუნების ფორმა (დაბრუნების ფორმა)  გადაიცემა კლიენტის დაუცველი არხის საშუალებით, ეს ფორმა არ შეიძლება გამოყენებულ იქნას თქვენი ვებ აპლიკაციის მიერგადახდის სანაცვლოდ. ამისათვის თქვენ უნდა გამოიყენოთ გადახდის შეტყობინების ფორმა(Interaction Form).

 


3.4.საგადახდო შეტყობინება

გადახდის განხორციელებისას, SCI ინტერაქციის გვერდზე აგენერირებს მოთხოვნას შესაბამისი მონაცემებით   (Interaction URL). ეს მოთხოვნა მოიცავს ყველა საჭირო მონაცემს იმისათვის, რომ დასრულდეს თქვენს ვებ გვერდზე მიმდინარე გადახდის მოთხოვნის პროცესი. აღნიშნული ფორმა განკუთვნილია პირველ რიგში, თქვენს ვებ გვერდთან SCI- ს მჭიდრო ინტეგრაციისთვის. ის იძლევა  საშუალებას იმ პროცესის  ავტომატიზირებისა, რომელიც ინიციალიზირდება განხორციელებული გადახდის შესახებ შეტყობინების მიღებისას, გადახდის ანგარიშზე ჩარიცხვისა და თქვენი ვებ გვერდის ბილინგში შეკვეთის დამუშავებისას. უკან დაბრუნების ფორმის პარამეტრების სრული სია მოცემულია ქვემოთ: 

გასაღები სახელი მაგალითი აღწერა
ძირითადი      
ik_co_id Checkout ID 4f269503a1da92c807000002 სალაროს იდენტიფიკატორი.სავალდებულო პარამეტრი. იხ. სალაროს პარამეტრები.
ik_pm_no Payment No. 14533; ID_4233 საგადახდო ნომერი. იგი ინახება საბილინგო სისტემაში. ის იძლევა გადახდის იდენტიფიცირების საშუალებას  და ასევე აკავშირებს თქვენს ბილინგში არსებულ მოთხოვნებთან. უნიკალურობა მოწმდება იმ შემთხვევაში, თუ სალაროს პარამეტრებში მითითებულია აღნიშნული მახასიათებელი. პირობითი პარამეტრი.
ik_desc Description Payment Description; Cool stuff გადახდის აღწერა. პირობითი პარამეტრი.
ik_pw_via Payway Via visa_liqpay_merchant_usd გადახდის შერჩეული  მეთოდი.  საშუალებას აძლევს მომხმარებელს მიუთითოს კონკრეტული გადახდის მეთოდი. პარამეტრი მუშაობს მხოლოდ მოქმედების პარამეტრთან (ik_act), რომელზეც მითითებულია "process" ან "payway" - მახასიათებელი. იხილეთ მოქმედება (ik_act). პირობითი პარამეტრი.
ik_am Amount 1.43; 43 გადასახდელი თანხის ოდენობა. აუცილებელი პარამეტრი.
ik_cur Currency USD; EUR; UAH საგადახდო ვალუტა. აუცილებელი პარამეტრია იმ შემთხვევაში,  თუ სალაროსთან დაკავშიებულია ერთზე მეტი ვალუტა. იხილეთ სალაროს მახასიათებლები.
ik_act Action process მოქმედება. ღირებულება "process" მიუთითებს, რომ SCI მოითხოვს თანხის გადახდას სალაროში.
ik_x_[name] X Prefix ik_x_field1 = somedata; ik_x_baggage1 = code123; დამატებითი ველების პრეფიქსი. ის იძლევა დამატებითი ველების SCI-ზე გადატანის შესაძლებლობას, რის შემდეგაც ეს პარამეტრები ეთითება ინტერაქციის გვერდზე  შესრულებული გადახდის შესახებ შეტყობინების მონაცემებში.
დამატებითი      
ik_inv_id Invoice Id 12345; 5632156 გადახდის იდენტიფიკატორი.
ik_co_prs_id Checkout Purse Id 307447812424 სალარო საფულის იდენტიფიკატორი
ik_trn_id Transaction Id 14533; ID_4233 ტრანსზაქციის იდენტიფიკატორი.
ik_inv_crt Invoice Created 2013-03-17 17:35:33 გადახდის შექმნის დრო
ik_inv_prc Invoice Processed 2013-03-17 17:36:13 გატარების დრო.
ik_inv_st Invoice State success; fail გადახდის მდგომარეობა.
ik_ps_price Paysystem Price 25.00 საგადახდო სისტემაში გადასახდელი თანხის ოდენობა.
ik_co_rfn Checkout Refund 24.94  სალაროს ანგარიშზე ჩარიცხული თანხა
ik_sign Signature oVAOevI3mWrcvrjB4j/ySg==  ციფრული ხელმოწერა. იხილეთ ციფრული ხელმოწერის ფორმირება.

 ყურადღება! ეს შეტყობინება გაიგზავნება სალაროს სერვერზე ინტერაქტიული URL- ის მეშვეობით, სანამ SCI, ამ მოთხოვნით მიიღებს HTTP სტატუსის კოდს სალაროდან, რომელიც მითითებულია სალაროს პარამეტრებში (როგორცწესი - "200 OK"). ასევე, იხილეთ სალაროს პარამეტრები " გადახდის სტატუსზე წარმატებით მიღებული შეტყობინაბის დამადასტურებელი ტექსტი".


3.4.1 ინფორმაციის შემოწმება გადახადაზე

ურთიერთშეთანხმების გვერდზე გადახდის შეტყობინებასთან დაკავშირებული შეფერხების გამორიცხვის მიზნით, თქვენ უნდა განახორციელოთ მისი გადამოწმება, რომელიც ქვემოთ მოცემულია. გარდა ამისა, მიზანშეწონილია API- ის მეშვეობით გადახდის შეტყობინების დამატებითი ინფორმაციის შედგენა.

ინფორმაციის შემოწმება გადახადაზე
ურთიერთშეთანხმების გვერდზე გადახდის შესახებ შეტყობინების შესაძლო კომპრომენტირების გამოსარიცხად,
თქვენ უნდა განახორციელოთ მისი გადამოწმება, რომელიც ნაჩვენებია ქვემოთ. გარდა ამისა, მიზანშეწონილია API- ის მეშვეობით საგადახდო შეტყობინების მონაცემების დამატებით შედარება. მონაცემთა წყაროს შემოწმება და ამ შემოწმებაში, თქვენ უნდა დავრწმუნდეთ, რომ გადახდის შესახებ შეტყობინება უშუალოდ ინტერკასსას მიერ იგზავნება და არ არის სკომპრომეტირებული. ამისათვის საჭიროა შემოწმდეს გამგზავნის სერვერის IP მისამართი (SCI). მისამართის დიაპაზონი რომელსაცSCI იყენებს : 151.80.190.97 და 151.80.190.107. გამგზავნის წყაროსა და მონაცემთა მთლიანობისთვის გამოიყენება ციფრული ხელმოწერა (იხ. ციფრული ხელმოწერის ფორმირება).

მონაცემთა გადამოწმება
მიუხედავად იმისა, რომ შეტყობინება იქმნება SCI-ის მხრიდან, ყოველთვის შეამოწმეთ ისეთი ინფორმაცია გადახდის შეტყობინებაში, როგორიცაა: სალაროს ID (პარამეტრი "ik_co_id"). უნდა შეესაბამებოდეს თქვენი სალაროს ID-ს. გადახდის ოდენობა (პარამეტრი "ik_am"). უნდა შეესაბამებოდეს თქვენი შეკვეთის ოდენობას, რომლისთვისაც იყო წარმოდგენლი ინვოისი. გადახდის სტატუსი (პარამეტრი "ik_inv_st"). უნდა შეესაბამებოდეს "process" (გატარებულია). ციფრული ხელმოწერა (პარამეტრი "ik_sign"). იხილეთ

 


3.5.ციფრული ხელმოწერის შექმნა

ციფრული ხელმოწერა იქმნება ყველა ფორმის პარამეტრების ატრიბუტების დამატებით, პრეფიქსი "ik_" - ს თან ერთად სახელების ანბანური თანმიმდევრობით (რეგისტრის გათვლისწინების გარეშე), ბოლოში სალაროს "საიდუმლო გასაღები" -ს დამატებით.
კონცენტრაცია გადის სიმბოლო ":"-ს მეშვეობით . თუ ფორმა შეიცავს რამდენიმე ველს ერთიდაიგივე დასახელებით, ასეთი ველები ლაგდება მათი მნიშველობების მიხედვით, ანბანური თანმიმდევრობით. პარამეტრების და "საიდუმლო გასაღების" გაერთიანების შედეგად მიღებული მნიშვნელობა ქეშირდება ციფრული ხელმოწერის შერჩეული მეთოდის გამოყენებით და და მისი ბიტიანი წარმოდგენა კოდირდება Base64- ში. Base64. ik_sign = Base64(MD5(Implode(Sort(Params) + SecretKey, ':'))));

ყურადღება! დარწმუნდით, რომ თქვენი ჰეშ-ფუნქცია დააბრუნებს ბაიტების მასივის და არა მათი წარმომადგენლობას HEX- ში. თუ ყველაფერი გაკეთებულია სწორად, ik_sign პარამეტრის სიგრძე MD5 HEX- ფუნქცისას ზუსტად 24 სიმბოლოა.

ყურადღება! ინტერკასსაზე ხელმოწერის შესაქმნელად საჭიროა რომ მონაცემები მოაწეროთ მხოლოდ საიდუმლო გასაღებით.

ყურადღება! თუ საგადახდო მიმართულება, რომლითაც ხდება გადახდა, არის სატესტო (ik_pw_via = 'test_interkassa_test_xts'), მაშინ ციფრული ხელმოწერის შექმნისას გამოიყენება "სატესტო საიდუმლო გასაღები". ეს ვრცელდება გადახდის შეტყობინებაზე, იხილეთ ტესტირება.

ყურადღება! როდესაც მონაცემები მიიღება ინტერაქციის URL- ში, უნდა წაშალოთ მონაცემებიდან ველი ik_sign და მხოლოდ ამის შემდეგ შექმნათ ხელმოწერა შემოწმებისთვის.

ალგორითმის მაგალითი ელექტრონული ციფრულიხელმოწარის ფორმირებისთვის PHP-ის ენაზე: https://github.com/CMSInterkassa" target="_blank">https://github.com/CMSInterkassa

unset($dataSet['ik_sign']); ვშლით ხელმოწერის გრაფას მონაცემებიდან
ksort($dataSet, SORT_STRING); // მასივის ელემენტებს ვალაგებთ გასაღებების მიხედვით ანბანურითანმიმდევრობით
array_push($dataSet, $key); // მასივის ბოლოს ვამატებთ "საიდუმლო გასაღებს"
$signString = implode(':', $dataSet); // მნიშვნელობებს ვაკავშირებთ ":"  სიმბოლოთი
$sign = base64_encode(md5($signString, true)); // ბინარულ ფორმაში ვიღებთ MD5 ჰეშს
ჩამოყალიბებულ ველში და კოდირებას ვახდენთ BASE64 -ში
return $sign; // ვაბრუნებთ შედეგს

განხორციელების სხვა მაგალითები სხვადასხვა პროგრამულ ენებზე ხელმისაწვდომია საიტზე "დეველოპერთა" განყოფილებაში.


4.გაფართოებული შესაძლებლობები

4.1.SCI ის ფარული რეჟიმი

4.1.1.აღწერა

ეს რეჟიმი განკუთვნილია გადახდების მისაღებად ინტერკასის მეშვეობით მომხმარებლის გადამისამართებით, გადახდისას უშუალოდ საგადახდოს სისტემის კარიბჭეზე. ეს საშუალებას მისცემს თქვენს სერვერს, კლიენტის ფორმის ფონზე, მიიღოთ HTML ფორმის მონაცემები, რომელიც განკუთვნილია გადასახდელად საგადახდო კარიბჭის მეშვეობით. ამისათვის საჭიროა გამოიყენოთ  SCI ინტერფეისი JSON, რომელიც შეგიძლიათ მიუთითოთ გადახდების მოთხოვნის ფორმის პარამეტრი მეშვეობით "ik_int" მნიშვნელობით "json".


4.1.2 სალაროში ხელმისაწვდომი საგადახდო დავალების ჩამონათვალის მიღება

საგადახდო სისტემის გადახდის კარიბჭეში გადახდის საფასურის მისაღებად, თქვენ უნდა მიუთითოთ ისეთი პარამეტრი მნიშვნელობა როგორიცაა: ტიპის ქმედება "ik_act" - "payways". და გაატაროთ HTTP მოთხოვნა გადახდის ფორმის მონაცემებით SCI- ს გამოყენებით POST ან GET მეთოდით, ხოლო სანაცვლოდ მიიღებთ JSON- პაკეტს მონაცემებით რომელიც ხელმისაწვდომია მოცემული გადახდისთვის საგადახდოს მიმართულებებისთვის. მოთხოვნის მაგალითი:
<form name="payment" method="post"
  action="https://sci.interkassa.com/" accept-charset="UTF-8">
  <input type="hidden" name="ik_co_id" value="51237daa8f2a2d8413000000"/>
  <input type="hidden" name="ik_pm_no" value="ID_4233"/>
  <input type="hidden" name="ik_am" value="1.44"/>
  <input type="hidden" name="ik_desc" value="Payment Description"/>
  <input type="hidden" name="ik_act" value="payways"/>
  <input type="hidden" name="ik_int" value="json"/>
  <input type="submit" value="Pay">
</form>
პასუხის მაგალითი :
{
  "resultCode": 0,
  "resultMsg": "Success",
  "resultData": {
    "paywaySet": [
    {
      "_id": "4f217ec98f2a2d4c0c0002d4",
       "als": "privatterm_liqpay_merchant_uah",
       "cur": "4e4147718f2a2d7014000467",
       "curAls": "uah",
       "in": "4e4147718f2a2d701400046e",
       "inAls": "merchant",
       "insInId": "4f674bd0e313d0f810000154",
       "ps": "liqpay",
       "ser": "privatterm",
       "srt": "25"
    },
    {
       "_id": "4f217ec98f2a2d4c0c0002d6",
       "als": "anelik_w1_merchant_rub",
       "cur": "4e4147718f2a2d701400047c",
       "curAls": "rub",
       "in": "4e4147718f2a2d7014000484",
       "inAls": "merchant",
       "insInId": "4f674bd0e313d0f81000014c",
       "ps": "w1",
       "ser": "anelik",
       "srt": "36"
    },
    ...
    ]
  }
}

4.1.3.გადახდის კარიბჭეზე გადახდის საფასურის შესახებ მონაცემების მიღება

საგადამხდელო სისტემის კარიბჭეში საგადახდო ფორმის მისაღებად, აუცილებელია განსაზღვროს ისეთი პარამეტრების მნიშვნელობა, როგორიცაა: სამოქმედო ტიპი "ik_act" - "payway", გადახდის მეთოდი "ik_pw_via" - <payway alias> (სალაროსთვის ნებისმიერი ხელმისაწვდომი გადახდის მეთოდი, იხილეთ გადახდის მიმართულების კოდები). და აწარმოეთ HTTP მოთხოვნა გადახდის მოთხოვნის ფორმის მონაცემებით  SCI- ზე  POST ან GET მეთოდით, ხოლო სანაცვლოდ მიიღებთ JSON პაკეტს გადახდის ფორმაში არსებული მონაცემებით. მოთხოვნის მაგალითი :
<form name="payment" method="post"
    action="https://sci.interkassa.com/" accept-charset="UTF-8">
  <input type="hidden" name="ik_co_id" value="51237daa8f2a2d8413000000"/>
  <input type="hidden" name="ik_pm_no" value="ID_4233"/>
  <input type="hidden" name="ik_am" value="1.44"/>
  <input type="hidden" name="ik_desc" value="Payment Description"/>
  <input type="hidden" name="ik_int" value="json"/>
  <input type="hidden" name="ik_act" value="payway"/>
  <input type="hidden" name="ik_pw_via" value="webmoney_webmoney_merchant_wmz"/>
  <input type="submit" value="Pay">
</fom>
პასუხის მაგალითი :
{
  "resultCode":0,
  "resultMsg":"Success",
  "resultData": {
    "invoice": {
      "checkoutId":"51237daa8f2a2d8413000000",
      "checkoutPurseId":"307447812424",
      "paymentNo":"218",
      "paywayId":"4f217ec98f2a2d4c0c000318",
      "paywayPurseId":"50d828d159d93cfb72000001",
      "expired":1385305065,
      "coAmount":5,
      "coRefund":4.925,
      "ikFee":0.15,
      "ikFeeIn":0.075,
      "ikFeeOut":0.075,
      "ikPrice":5.075,
      "psAmount":0.4323,
      "psFeeIn":0,
      "psFeeOut":3,
      "psPrice":0.44,
      "psExchRate":0.085166
    }
  }
}

 


4.1.4 .საგადახდო კარიბჭეში გადახდის ფორმის მიღება

საგადახდო სისტემის კარიბჭეში გადახდის ფორმის მისაღებად აუცილებელია მიუთითოთ ასეთი პარამეტრების მნიშვნელობა როგორცაა: სამოქმედო ტიპი "ik_act" --"process", გადახდის მეთოდი "ik_pw_via" - <payway alias> (სალაროსთვის ნებისმიერი ხელმისაწვდომი გადახდის მეთოდი, იხილეთ გადახდის მიმართულების კოდები).
და აწარმოეთ HTTP მოთხოვნა გადახდის მოთხოვნის ფორმის მონაცემებით SCI- ზე POST ან GET მეთოდით, ხოლო სანაცვლოდ მიიღებთ JSON პაკეტს გადახდის ფორმაში არსებული მონაცემებით. მოთხოვნის მაგალითი :
<form name="payment"
    method="post" action="https://sci.interkassa.com/" accept-charset="UTF-8">
  <input type="hidden" name="ik_co_id" value="51237daa8f2a2d8413000000"/v>
  <input type="hidden" name="ik_pm_no" value="ID_4233"/>
  <input type="hidden" name="ik_am" value="1.44"/>
  <input type="hidden" name="ik_desc" value="Payment Description"/>
  <input type="hidden" name="ik_int" value="json"/>
  <input type="hidden" name="ik_act" value="process"/>
  <input type="hidden" name="ik_pw_via" value="webmoney_webmoney_merchant_wmz"/>
  <input type="submit" value="Pay">
</form>
პასუხის მაგალითი :
{
  "resultCode": 0,
  "resultMsg": "Success",
  "resultData": {
    "paymentForm": {
      "action": "https://merchant.webmoney.ru/lmi/payment.asp",
      "method": "post",
      "parameters": {
        "LMI_PAYEE_PURSE": "Z922208109129",
        "LMI_PAYMENT_AMOUNT": "103.10",
        "LMI_PAYMENT_DESC": "Payment No. IK15002746; Ноутбук Asus Z99LSeries",
        "LMI_PAYMENT_NO": "15002746"
      }
    }
 }

5.ტესტირება

5.1.საგადახდო მოთხოვნის ფორმის შექმნა

საგადახდო ფორმის გამარტივებულად შესაქმნელად, გთავაზობთ ისარგებლოთ ჩვენი საგადახდო  HTML- ფორმის გენერატორით . მისი დახმარებით, შეგიძლიათ სწრაფად შექმნათ და დააკონფიგურიროთ საგადახდო მოთხოვნის ფორმა, მიუთითოთ ყველა საჭირო პარამეტრები, ასევე შეამოწმოთ იგი მომხმარებელის გადასამისამართებლად გადახდაზე SCI- ს მეშვეობით. "


5.2.საგადახდო პროცესი და საგადახდო გატარება

საგადახდო პროცესის შესამოწმებლად და საგადახდო გასატარებლად, არსებობს " სატესტო საგადახდო სისტემა ". ახალ სალაროში სტანდრტულად ის გამორთულია, როგორც სალაროში შესაძლო საგადახდო საშუალება. აღნიშნული საგადახდო სისტემის ჩასართავად გადადით სალაროს პარამეტრებში -> საგადახდო სისტემებში და ჩართეთ " სატესტო საგადახდო სისტემა".
Alias სერვისი კარიბჭე მეთოდი ვალუტა
test_interkassa_test_xts სატესტო გადახდა ინტერკასსა ტესტი XTS
ყურადღება! თუ თქვენი სალარო შეიქმნილია და მუშაობს საჯარო, ღია რეჟიმში, თქვენ უნდა გამორთოთ სალაროს პარამეტრებში "სატესტო საგადახდო სისტემა".
სატესტო გადახდის შესასრულებლად, თქვენ უბრალოდ უნდა აირჩიოთ იგი როგორც გადახდის სისტემა, და დააჭიროთ ღილაკს "გადაიხადე" ან აირჩიეთ სხვა მოქმედება. ამის შემდეგ, SCI გადაგამისამართებთ თქვენს საიტზე შესამაბის დაბრუნების გვერდზე.
ყურადღება! "სატესტო საგადახდო სისტემის" მეშვეობით გადახდის გატარებისას ტრანზაქციები არ კეთდება! ივლება მხოლოდ თქვენ მიერ წარდგენილი ინვოისის მდგომარეობა, თქვენს ბალანსზე თანხის ჩარიცხვის გარეშე.
ამდენად, თქვენ შეგიძლიათ დატესტოთ, სრულად, მთელი გადახდის პროცესი, ასევე გადახდის შეტყობინებების დამუშავება (Interaction Form) თქვენი სალაროში. ამისათვის გამოიყენეთ "სატესტო საიდუმლო გასაღები", რომელიც ხელმისაწვდომია თქვენთვის სალაროს პარამეტრებში. აღნიშნული გასაღები გამოიყენება მხოლოდ "სატესტო გადახდის სისტემით" გადახდის შესახებ შეტყობინების ხელმოწერაზე.
ყურადღება! მოცემული მექანიზმი "სატესტო საიდუმლო გასაღებით" ხელს უშლის იმ სიტუაციის წარმოქმნას, სადაც თქვენი ვებ-აპლიკაციას შეუძლია ჩარიცხოს "სატესტო საგადახდო სისტემის" მეშვეობით გატარებული, ურთიერთშეთანხმების გვერდზე გადაგზავნილი (Interaction URL) გადახდა. ამისათვის ყოველთვის შეამოწმეთ ციფრული ხელმოწერა SCI- სგან.

6.ცნობარი

აქტუალური ინფორმაცია ვალუტის კოდებზე ყოველთვის ხელმისაწვდომია interkassa-ს ვებგვერდზე. 

ID სახელი სიმბოლური კოდი ციფრული კოდი
10 ევრო EUR 978
20 აშშ დოლარი USD 840
30 უკრაინული გრივნა UAH 980
40 რუსული რუბლი RUB 643
50 ბელარუსული რუბლი BYR 974
60 ოქრო (ერთი ტროას უნცია) XAU 959
99 საცდელი ვალუტა XTS 963

6.2.შეცდომის კოდები

კოდი Alias შეტყობინება
100 E_IS_NOT_WORKING SCI is not working. Try later...
101 E_PROTOCOL_NOT_EXIST Protocol not exist
103 E_REQUEST_IS_EMPTY Request is empty
102 E_INVALID_REQUEST_METHOD Invalid request method
104 E_REQUEST_IS_NOT_SECURE Request is not secure
106 E_PARAM_IS_NOT_SET Parameter "%s" is not set
107 E_PARAM_IS_EMPTY Parameter "%s" is empty
108 E_PARAM_INCORRECT_FORMAT Parameter "%s" has incorrect format
109 E_PARAM_SET_FORBIDDEN Parameter set "%s" forbidden
120 E_CHECKOUT_NOT_FOUND Checkout is not found
121 E_CHECKOUT_UNAVAILABLE Checkout is unavailable
122 E_CHECKOUT_CURRENCY_INVALID Checkout has no purses with requested currency
115 E_REQUEST_SIGN_INVALID Request sign "%s" is invalid
110 E_PAYMENT_NO_NOT_UNIQUE Payment no "%s" must be unique
123 E_CHECKOUT_PURSE_UNAVAILABLE Checkout purse is unavailable
124 E_CHECKOUT_PAYWAY_UNAVAILABLE Payway is is unavailable for current checkout
125 E_CHECKOUT_PAYWAYS_UNAVAILABLE Checkout has not any available payway

 


6.3.საგადახდო მიმართულების კოდები

უახლესი ინფორმაცია საგადასახადო მიმართულების კოდების შესახებ ყოველთვის შეიძლება მიიღოთ შემდეგი API-თ მისამართზე - https://api.interkassa.com/v1/paysystem-input-payway


7.შენიშვნები

 • ელექტრონული ციფრული ხელმოწერა
 • ბილინგი
 • დამუშავება
 • კოდირება
 • HTTP მდგომარეობის კოდების სია